ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

ຂະຍຸງ Dalbergia cochinchinensis Pierre ລະຫັດ: LT0278
​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
ບັນຊີຄຸ້ມຄອງ : II
LA
ຊື່ລາວ ຍົມຫີນ / NGOM HIN
ຕະກຸນ MELIACEAE
ຊື່ການຄ້າ CHICRASSY (VN), CHITTAGONG WOOD (TH), LAT HOA (VN), SURIAN BATU (MY,VN), VORYAUNG (KH), YINMA (MM), YOM HIN (LA), YOMHIN (VN)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ໄມ້ຍົມຫີນ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີ, ສູງເຖິງ 35 ມ. ລຳຕົ້ນ ຊື່, ກົມ, ເປືອກ ນອກສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ, ແຕກເປັນຮ່ອງຕາມທາງຍາວ, ເປືອກໃນ ສີແດງ. ໃບ ໃບປະສົມຂົນນົກປາຍຄູ່ຊັ້ນດຽວ, ໃບຍ່ອຍ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ ຫຼື ເກືອບກົງກັນຂ້າມ, ຮູບໄຂ່ແຄບ, ກົກໃບບ້ຽວ, ປາຍໃບຮຽວແຫລມ, ຂອບໃບແກ່ລຽບ. ຊໍ່ດອກ ແຕກຂະແໜງ, ອອກຕາມງ່າມໃບ, ດອກ ສີເຫຼືອງຈືດ, ກາບດອກ 5 ກາບ, ມີຂົນສີນໍ້າຕານປົກຄຸມດົກໜາ,  ກີບດອກ ແຄບ, 4-5 ກີບ,  ປາຍກີບໂຄ້ງກັບເລັກນ້ອຍ, ເກສອນຜູ້ມີ 10 ອັນ, ເປັນຫຼອດຮູບທໍ່ກົມ, ສ່ວນປາຍຂ້ອນຂ້າງແຄບ. ໝາກ  ຮູບໄຂ່,       ໝາກອ່ອນ ສີເຫຼືອງປົນເຖົ່າ, ມີຂົນປົກຄມເລັກນ້ອຍ, ໝາກແກ່ ເປັນຮອຍຫ່ຽວ, ແຕກເປັນ 3 ສ່ວນ. ແກ່ນ ມີປີກ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ມອກໄມ້ມີສີຂາວປົນສີເຫຼືອງ, ແກນໄມ້ສີນໍ້າຕານແດງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງສີຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອປະໄວ້ດົນເນື້ອໄມ້ມີສີນໍ້າຕານອອກແດງເຂັ້ມ, ສ້ຽນຊື່ ຫາສ້ຽນສົນເລັກນ້ອຍ ເນື້ອໄມ້ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ລະອຽດ. ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້: ຈຸລັງ Vessels ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ກະຈາຍແບບ Diffuse porous, ຮຽງຕົວແບບ Solitary ແລະ radial multiple of 2 (2-3) ພາຍໃນມີສານສະກັດ ແບບ Deposit ຢູ່ບາງ Vessel. ຈຸລັງ Parenchyma ຮຽງຕົວແບບ Aliform ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ confluent ຍາວຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ຈຸລັງ Rays ມີລັກສະນະ Uniseriate rays (1-4).

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ເນື້ອໄມ້ໃຊ້ສຳລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ, ເຮືອ, ກຳປັ່ນ, ໝອນລາງລົດໄຟ, ເຮັດເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ເຄື່ອງດົນຕີ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ຝານ, ແກະສະຫຼັກ ແລະ ເຫຍື່ອຍເຈັ້ຍ, ເປືອກໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ, ດອກໃຊ້ເຮັດສີເຫຼືອງຍ້ອມຜ້າ.
ໄມ້ຍົມຫີນພົບເຫັນໃນປ່າພູຫີນປູນ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າປະສົມ, ປ່າລຽບແຄມນໍ້າ ທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ແຕ່ 150 - 800 ມ.
ສີລັງກາ, ອິນເດຍ, ເນປ່ານ, ມ້ຽນມ່າ, ຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ. ອິນໂດເນເຊຍ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ.
ເປັນໄມ້ປະເພດ II ຂອງບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນຊະນິດມີທົ່ວໄປ LC ຂອງ Red list of IUCN.
ໄມ້ມືສາມາດຈໍາແນກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສັງເກດເບີ່ງ ເປືອກນອກ ສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ, ເປືອກໃນ ສີແດງ, ໃບສັ້ນແຕ່ກວ້າງກວ່າຍົມຊະນິດອື່ນ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີໄມ້ I, II ແລະ III ສະບັບເລກ 0448/ກປ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2021.

Chika Kameda, Viengsamone Thammavong et al. 2019. A Field Guide To Forest Trees and Plants For Forestry of Central Laos

Hoang Van Sam, Khamseng Nanthavong, Keßler, P.J.A., 2004. Trees of Laos and Vietnam

Simon Gardner and at all, 2000. A Field Guide to Forest Trees of Northern Thailand.

https://www.google.com/search?q=chukrasia%20tabularis%20fruit

https://www.iucnredlist.org/search?query=Chukrasia%20tabularis&searchType=species

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer