ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

ຂະຍຸງ Dalbergia cochinchinensis Pierre ລະຫັດ: LT0278
​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ກັບ​ຄືນ
ບັນຊີຄຸ້ມຄອງ : III
LA
ຊື່ລາວ ກີວ / KIEW
IUCN : LC
ຕະກຸນ BETULACEAE
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ໄມ້ກີວ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນໃບຫຼົ່ນຕາມລະດູການ, ສູງເຖິງ 25 ມ. ລຳຕົ້ນ ຊື່ຮຽວ, ເປືອກ ສີເຖົ່າຈືດ, ປົກະຕິເປັນຂຸ່ຍ, ເປືອກໃນ ບໍ່ມີກີ່ນຫອມ. ໃບ ດ່ຽວ, ຮຽງສະຫຼັບ, ຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານແກມຮູບຫອກ,  ປາຍໃບຮຽວແຫຼມຍາວ, ໂຄນໃບບິດບຽ້ວເລັກນ້ອຍ, ໃບອ່ອນມີຂົນສັ້ນໆ, ຂອບໃບຢັກແຂ້ວເລື່ອຍ. ດອກ ສີຂຽວ ຫຼື ສີແດງ, ດອກເພດຜູ້ ຄ້າຍຫາງກະຮອກສັ້ນ ຫ້ອຍຢ່ອນລົງ, ບໍ່ມີກີບ ແລະ ກາບດອກ, ເກສອນຜູ້ມີ 3-12 ອັນ, ດອກເພດແມ່ອອກເປັນຄູ່ຢູ່ປາຍກີ່ງ, ກາບ ແລະ ກີບດອກ ມີ 6-10 ແຂ້ວຢູ່ປາຍເຕົ້າໄຂ່ ໝາກ  ຮູບຮ່າງຮຽວຍາວ, ເປັນກຸ່ມຍາວ 5-12 ຊມ, ສີຂຽວຈືດ, ປະກອບດ້ວຍປີກບາງຄ້າຍຄືໃບຊ້ອນດອກ. ແກ່ນ ສ່ວນຫລາຍ ມີ 1 ແກ່ນ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ເນື້ອໄມ້ກີວມີສີເທົາ ສ້ຽນຊື່ ຫຼື ສົນເລັກນ້ອຍ, ເນື້ອໄມ້ຽາບຊາ. ລັກສະນະທາງກາຍວິພາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ (Handlens) ຂະໜາດ 10-15 ເທົ່າ ພໍຣ໌ (Pore) ເປັນແບບ ພໍຣ໌ດ່ຽວ (Solitary pore) ແລະ ຄູ່ແຝດ,  ແບບຂອງການຮຽງຕົວບໍ່ຊັດເຈນ, ການກະຈາຍເປັນແບບກະຈັດກະຈາຍ (Diffuse porous), ເສັ້ນ (Ray) ເຫັນຊັດເຈນເປັນເສັ້ນແລບໆ, ພາເຣງຄິມາ (Parenchyma) ແບບ Reticulate ແມ່ນ parenchyma ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງແຖບເທົ່າກັບຂະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງ ray ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບ parenchyma ເທົ່າກັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ray ເຮັດໃຫ້ຕິດກັນເປັນຮູບຕາໜ່າງແຫ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ປະຊາຊົນໃຊ້ໄມ້ເຮັດຟືນ, ເມື່ອປ່າໄມ້ກີວ ຖືກຖາງເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນ ໄມ້ທີ່ຖືກຕັດປະໄວ້ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປເປັນວັດຖຸທີ່ເຮັດດ້າງທີ່ສາມາດກິນໄດ້ອອກດີທີ່ສຸດ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງປູກລຽບແຄມນໍ້າ, ແຄມຫ້ວຍເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດີນ.
ໄມ້ກີວມັກເກີດໃນເຂດດີນອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ ປ່າດົງດີບຊຸ່ມຊື່ນ, ປ່າຂັ້ນສອງຊຸ່ມຊື່ນ, ປ່າ ທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ເຖິງ 1155 ມ (ມ. ຄູນ, ຂ. ຊຽງຂວາງ).
ຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຊກອງ.
ເປັນໄມ້ປະເພດ III ຂອງບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນຊະນິດພົບເຫັນທົ່ວໄປ LC ຂອງ Red list of IUCN.
ໄມ້ກີວ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສັງເກດເປືອກ ສີຂີ້ເຖົ່າ, ຂອບໃບຢັກແຂ້ວເລື່ອຍ, ຊໍດອກເພດຜູ້ ເປັນຮວງແບບຫາງກະຮອກ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີໄມ້ I, II ແລະ III ສະບັບເລກ 0448/ກປ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2021.

Lehmann, Greijmans & Shenman, 2003. Field guide to Forests and Trees of the Central Highlands of Xieng Khouang Lao P.D.R.

Simon Gardner and at all, 2000. A Field Guide to Forest Trees of Northern Thailand.

https://padme.rbge.org.uk/laos/list/Betulaceae/ Carpinus

https://www.iucnredlist.org/search

https://www.researchgate.net/publication/336821788_Geographical_distribution_simulation_and_comparative_analysis_of_Carpinus_viminea_and_C_londoniana

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer